Barlas Tolan Hakkında

Türkiye’de toplumsal olgular ve sorunlar üzerine düşünüş, kökleri on dokuzuncu yüzyıl son çeyreğine kadar uzanan bir düşünsel etkinliktir. Sosyoloji kürsüsünün üniversite çatısı altında örgütlenmesi, dünyadaki örneklerini yakından takip ederek 1914 yılında Ziya Gökalp’in girişimiyle mümkün olmuştur. Ancak Türkiye’nin savaşlar ve darbelerle kesintiye uğramış toplumsal yaşamı, toplumbilimin bir gelenek olarak gelişmesinin önünde ciddi bir engel teşkil etmiştir. Toplumbilimsel çalışmaların, çoğu zaman spekülatif nitelikli ‘sosyal felsefe’ olmaktan kurtulup toplumsal gerçekliğin verileriyle beslenen bir kuramlaştırma çabasına dönüşmesi, sistemli bir çaba olarak ancak bugün emeklilik yaşlarına yeni gelmekte olan toplumbilimcilerin kuşağında tam anlamıyla kurumsallaşmaya başlamıştır. 1940’lı yıllarda doğmuş olan bu kuşak, farklı kaynaklardan beslenme, öncü toplumbilimcilerin açtıkları yoldan ilerleme, üniversite ortamında görece daha rahat çalışma (özellikle 1960’lı yıllarda) olanaklarına sahip olmuş bilim insanlarından oluşmaktadır. Bu kuşağın önemli isimlerinden birisi de Barlas Tolan’dır.

Türkiye’de toplumbilimin yaygınlık kazandığı, farklı etkilere açıldığı ve özgün çözümlemelerini üretmeye başladığı bir dönemde yetişen Prof.Dr. Barlas Tolan, akademik yaşamı boyunca, içinde taşıdığı toplumun hızlı değişmeden kaynaklanan sorunlarına daima duyarlı bir bilimsel tutumu sürdürmeyi başarmıştır. Bu yönde çalışmalar yaparken, hem toplumbilimin bütün kuramsal ve yöntembilimsel birikimine açık durmuş, hem Türkiye’nin kendine özgü toplumbilimsel bileşimlerini kavramsallaştırmaya çalışmıştır. Bu çabasını, yalnızca yerel kaynaklarla beslemek, Türkiye ölçeğinde düşünmek dar görüşlülüğe sapmamıştır. Tam tersine, Türkiye’nin anlaşılmasının, ancak onun küresel pazarla eklemlenme sürecindeki konumunun çözümlemesi üzerinden mümkün olabileceğini çok erken bir evrede sezmiştir. Bu nedenle, Tolan’da, farklı kuramsal kaynaklardan yararlanma, farklı teknikleri bir arada kullanma, en önemlisi, Dünya ölçeğinde süregiden toplumbilimsel çalışmaların Türkiye gerçeğine uyumlandırılması çabası kesintisiz olarak gözlemlenir. Nitekim Tolan, doktora tezinden başlayarak, Türkiye’nin değişme sürecini çok boyutlu anlamlandırma çabasını sürdürmüştür. Bu bilimsel düşünüş çizgisi, benzer bir toplumsal dinamizm karşısında onu anlamlandırmak için en temsil edici birime, kente odaklanan Chicago Okulu toplumbilimcilerinin yöntembilimsel tavrına benzer. Bununla birlikte, Tolan, Türkiye’nin kendine özgü değişme örüntülerini betimlemekle yetinmemiştir; onun Dünya’daki yeri ve küresel kapitalizmin dönüşümü ile olan ilişkisini de göstermiştir. Üstelik, yalnızca kentleşme çalışmalarıyla kendini sınırlamamış, temeldeki değişme sorunsalının kendisini kaçınılmaz olarak götürdüğü düşünme zeminlerine de açılmıştır. Böylece Tolan, kentleşmeden yola çıkarak, çalışma süreci, emek, anomi, yabancılaşma olguları üzerinde durmuş, ancak bunların yalnızca makro boyuttaki sorunlarıyla değil, bireyin dünyasındaki etkileriyle de ilgilenmiştir. Ayrıca, Tolan, bütün bu çalışmalarında, toplumsal gerçekliğin görgül verilerine daima yer vermiş, kuramsal açılımlarını bu gerçeklik çözümlemeleri üzerine geliştirmiştir. Tolan, Türkiye’de toplumbilimin sistemli bir şekilde toplumsal gerçeklik ile ilişki kurmasını sağlayan, toplumbilimi kıymeti kendinden menkul bir sosyal felsefe olmaktan çıkarmak için yoğun çaba sarf eden kuşağın başta gelen temsilcilerindendir.

Son Yazılar

The duty of registering below the correct property is put upon the pupil.

The consumer doesn’t have any influence, because for the huge part he’s unorganized, unrepresented and thus weak. I would really like to assist those in need in addition to the neighborhood. Eventually, Fb has gained a whole lot of people, businesses and non profit companies to increase awareness, entertain our buddies, market hottest items and alternatives. Okumaya devam et

  1. Online data rooms vs . File-sharing Tools Bir Cevap Yazın
  2. Tips on how to Meet International Ladies Bir Cevap Yazın
  3. Venezuela Girls Relationship Bir Cevap Yazın
  4. Lumen Is ‘tinder For Seniors’ And It Simply Launched Bir Cevap Yazın
  5. Secret Info on Residence Chef Compared to Blue Apron That Only Professionals Know Occur Bir Cevap Yazın
  6. Hello world Bir Cevap Yazın
  7. Mycolombianwife Review Tactics That Simply no Body More Is Aware Of Bir Cevap Yazın
  8. How to Deal With Foreign Investment Negotiations and make a Lucrative Imports and Exports Organization Bir Cevap Yazın
  9. Acquiring Dating Software In China and tiawan Bir Cevap Yazın